การออมคือการแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งสะสมเก็บไว้ตามวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น เพื่อไว้ใช้ในอนาคตเวลาฉุกเฉิน เพื่อใช้เวลาที่อยากทำหรืออยากได้ การออมส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปที่มีความเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินต้นต่ำได้ผลตอบแทนไม่สูงเมื่อเทียบกับการลงทุน เช่น การซื้อสลากออมสิน การฝากออมทรัพย์การฝากประจำ หรือเรื่องของพนันออนไลน์ สล็อตพีจี ที่สามารถสร้างเงินให้คุณได้เป็นกอบเป็นกำ

สัดส่วนที่เหมาะสมในการออม จะต้องทำอย่างไร ควรออมประมาณ 1 ใน 4 ของรายเดือนแต่ละเดือน อัตราส่วนนี้สามารถเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและรายได้ปัจจุบันหรือแผนการเงินที่วางไว้ เงินส่วนนี้สามารถเอามาใช้ลงทุนในการเล่นพนันออนไลน์ หรือจะแบ่งเก็บไว้ก็ได้

วัตถุประสงค์ในการออมแบ่งได้ 4 ข้อคือ
1. ออมเผื่อฉุกเฉิน ควรมีไว้เท่ากับรายจ่ายประจำ 6 เดือน เก็บไว้ในกรณีมีเหตุให้ใช้เงินอย่างเร่งด่วน หรือเจ็บป่วย
2. ออมเพื่อเติมฝัน คือ ออมระยะสั้นประมาณ 1 – 5 ปี เพื่อนำไปใช้จ่ายในสิ่งที่ต้องการ
3. ออมเพื่อการลงทุน คือการนำเงินไปลงทุนให้งอกเงยเช่น กองทุนรวม ซื้อพันธบัตร หุ้น ฯลฯ เลือกให้เหมาะสมและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ หรือถ้าอยากได้เงินอย่างรวดเร็ว ก็ต้องพนันออนไลน์ ที่ทำเงินง่าย และได้เงินเร็ว
4. การออมเพื่อวัยเกษียณ คือออมระยะยาวไว้ใช้เมื่อพ้นวัยทำงานแล้ว มีเพียงพอสำหรับที่จะใช้ทำกิจกรรมเพื่อความสุข การดูแลสุขภาพและลดภาระของลูกหลาน
ปัจจัยที่ควรพิจารณาในการออม
เมื่อเงินออมแล้วสิ่งที่ต้องพิจารณาต่อไปคือจะเก็บเงินนั้นไว้อย่างไร หากเก็บเป็นเงินสดไว้กับตัวก็จะนำมาใช้จ่ายได้ง่าย เสี่ยงที่จะสูญหายและไม่มีผลตอบแทนให้งอกเงย ให้มองหาช่องทางออมที่หลากหลายรูปแบบ เช่น สถาบันการเงินต่างๆ
-​ ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายเงินฝาก
– บัญชีเงินฝาก

1. ผลตอบแทน ผลที่ได้จากการออมก็คือ ดอกเบี้ยมีความสำคัญมากเพราะเมื่อผลตอบแทนสูงเงินออมก็จะยิ่งงอกเงยขึ้นรวดเร็ว สามารถสอบถามข้อมูลผลตอบแทนได้จากสถาบันการเงินจากสถาบันการเงินที่ต้องการ หรือตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยประจำวันของธนาคาร เป็นต้น

2. อัตราเงินเฟ้อ เป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อค่าของเงิน เช่นเมื่อก่อนซื้อข้าวแกงจานละ 15 บาท แต่ในปัจจุบันราคาขึ้นเป็น 30-50 บาท สินค้ามีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เงินเฟ้อทำให้มูลค่าหรืออำนาจซื้อลดลงเมื่อเวลาผ่านไปดอกเบี้ยเงินฝากที่ได้นั้นจึงไม่ใช่ผลตอบแทนที่แท้จริงต้องหักผลกระทบจากเงินเฟ้อออกก่อน
3. ระยะเวลาในการออม การออมมีผลตอบแทนเมื่อเราเริ่มต้นออมเร็วเท่าไหร่ก็จะยิ่งงอกเงยมากขึ้นเท่านั้น โดยเฉพาะการนำเงินไปฝากแบบมีการคิดดอกเบี้ยทบต้น ดอกเบี้ยที่ได้ทบกับเงินต้นเดิมก็จะเป็นเงินต้นของงวดถัดไปเรื่อยๆ ทำให้เงินงอกเงยเร็วขึ้น