แบบ 1 แบบตลอดชีพที่ให้ความคุ้มครองตลอดชีวิต
เมื่อเราไม่อยู่แล้ว ลูกหลานจะได้รับเงินจากบริษัทประกัน ซึ่งเป็นแบบมาตรฐาน จ่ายเบี้ยประกันรายปีต่อเนื่อง ซึ่งควรพิจารณาความสามารถในการจ่ายเบี้ยกับเงินที่จะได้รับ ถ้าเงินประกันที่ต้องการให้ลูกหลานมาก ก็ต้องจ่ายเบี้ยมาก ถ้าเงินประกันน้อยเกินไปลูกหลานก็ลำบากได้

แบบ2 แบบสะสมทรัพย์
ผสมระหว่างการออมทรัพย์กับการประกันชีวิตมีกำหนดระยะเวลาในสัญญาทำประกัน ถ้าเราจากไปก่อนสัญญาครบกำหนด ลูกหลานก็ได้เงิน ถ้าอยู่จนถึงครบกำหนด ก็จะได้รับเงินคืนตามที่ตกลงกัน แบบนี้ควรดูอัตราดอกเบี้ยที่จะได้รับเทียบกับผลตอบแทนอื่น

แบบ 3 แบบมีกำหนดระยะเวลา
ในสัญญาจะกำหนดระยะเวลาเลยว่า ถ้าเราจากไปก่อนครบสัญญา ลูกหลานจะได้เงิน แต่ถ้าครบอายุสัญญาจะไม่ได้รับเงินคืน ประกันแบบนี้เบี้ยประกันจะถูกที่สุด เหมาะกับคนอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงหรืออยู่ในวัยทำงาน เพิ่งเริ่มต้นสร้างครอบครัว และมีภาระมาก

แบบ4 แบบบำนาญ
เป็นการประกันชีวิตแบบใหม่ ที่จะจ่ายเงินจำนวนหนึ่งให้ทุกเดือนหรือทุกปีตั้งแต่เกษียณอายุ จนเราจากไปหรือเมื่ออายุ 80 หรือ 90 ปี ตามสัญญากำหนด เป็นการประกันให้เรามีรายได้เมื่อเราแก่มากกว่าการส่งเงินต่อให้ลูกหลาน เหมาะกับผู้ที่ทำงานเอกชน และต้องการความมั่นคงเมื่อยามสูงอายุ แบบนี้เป็นส่วนเสริมจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนประกันสังคม และกองทุนการออมแห่งชาติ

ดังนั้นจึงควรเลือกแบบประกันที่เหมาะกับเป้าหมายการใช้ชีวิตและสถานะทางการ เงินและควรจัดสัดส่วนรายได้บางส่วนเพื่อจ่ายเบี้ยประกันชีวิตประมาณ 5-10% ของรายได้ อาจปรับเพิ่มหรือลดตามการเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้ ซึ่งปัจจุบันมีการออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ ควบกับประกันชีวิตไปด้วย จะถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 เป็นค่าเบี้ยประกันภัยสำหรับการให้ความคุ้มครองตามที่กรมธรรม์ประกันชีวิต กำหนดซึ่งบริษัทประกันชีวิตจะนำเงินส่วนนี้ไปบริหารเองและบริษัทจะเป็นผู้ รับความเสี่ยงจากการนำเบี้ยประกันไปลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินประเภท ต่างๆ
ส่วนที่ 2 จัดสรรเข้าเป็นส่วนเงินลงทุนตามสัดส่วนที่ระบุในกรมธรรม์ ซึ่งบริษัทประกันชีวิตจะนำไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามคำสั่งของผู้เอา ประกัน โดยบริษัทที่รับจัดการเงินจะออกหน่วยลงทุนให้แก่ผู้เอาประกัน สิ่งที่แตกต่างจากประกันชีวิตทั่วไปคือ ผลตอบแทนที่อาจได้มากขึ้นหรือน้อยลงจากกองทุนรวมที่ลงทุน ถ้าเศรษฐกิจดีขึ้น กองทุนรวมสร้างผลตอบแทนที่ดี ก็จะได้รับผลตอบแทนที่ดีไปด้วย